Privacy Policy

 

Stichting speeltuin Mariagewanden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting speeltuin Mariagewanden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting speeltuin Mariagewanden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de beheerder van de speeltuin bereikbaar op tel.nr. 06-40928793.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden of leveranciers

Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door Stichting speeltuin Mariagewanden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Administratieve doeleinden;

-       Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-       De persoonsgegevens van leden zijn voor ons van belang omdat wij de veiligheid van de kinderen in de speeltuin voorop stellen en ten alle tijden de ouders willen kunnen bereiken mocht er iets aan de hand zijn met het kind. 

-       Tevens dienen wij aan de gemeente Heerlen te rapporteren hoeveel kinderen van welke leeftijden en van welke postcode onze speeltuin bezochten.

-       Het uitvoering geven aan een opdracht van de gemeente Heerlen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De overeengekomen opdracht;

-       Het aangegane lidmaatschap van onze stichting

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       (Zakelijk) Telefoonnummer;

-       (Zakelijk) E-mailadres;

-       Adres en postcode

-       Het aantal kinderen en hun geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Stichting speeltuin Mariagewanden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de looptijd van het afgesloten abonnement/de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Stichting speeltuin Mariagewanden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Uitvoering geven aan de vrijwilligersverbinding, verzekeringen en registratie werkrooster en opleidingen (EHBO).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan stichting speeltuin Mariagewanden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Geboortedatum;

-       Salarisgegevens;

-       Kopie ID;

-       Verklaring omtrent Gedrag

-       Kopie EHBO diploma

Uw persoonsgegevens worden door Stichting speeltuin Mariagewanden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de periode dat men als vrijwilliger werkzaam is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-       Het verzorgen van de (financiële) administratie; de gegevens van onze stichting worden door de stichting samenwerkende speeltuinen Hoensbroek verwerkt ter verkrijging van de subsidie voor de speeltuin

-       Het rapporteren aan de Gemeente Heerlen voor het verkrijgen van de subsidie

-       Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen buiten de hierboven genoemde. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bij het afnemen van het abonnement registreert de verantwoordelijk ouder de kinderen en geeft hierbij toestemming om deze gegevens in onze administratie op te nemen.

Bewaartermijn

Stichting speeltuin Mariagewanden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-       Alle personen die namens Stichting speeltuin Mariagewanden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-       We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Ramona

Tel.nr. 0615583156